Vabilo na volilno skupščino SZS

Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na volilno skupščino SZS

Spoštovani,
predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 3. 9. 2019, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na volilno skupščino.

Volilna Skupščina SZS bo potekala v torek, 22. 3. 2022 ob 17. uri na sedežu družbe Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Kolinska 1, 1000 Ljubljana.

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine.

Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. volilne komisije,
d. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 29. 9. 2021. (PDF)

3. Poročilo kandidacijske komisije o izvedbi postopka za evidentiranje kandidatov za volitve v organe SZS za novo mandatno obdobje. (PDF)

4. Predstavitev kandidata za predsednika SZS za mandatno obdobje 2022-2026 (PDF):

– Poročilo o delu v preteklem mandatnem obdobju 2018-2022;
– Predstavitev strategije delovanja SZS v mandatnem obdobju 2022-2026.

5. Volitve predsednika SZS za mandatno obdobje 2022-2026.

6. Volitve petih članov Nadzornega odbora SZS za mandatno obdobje 2022-2026.

7. Volitve treh članov Častnega razsodišča SZS za mandatno obdobje 2022-2026.

8. Seznanitev s predhodno izvoljenimi predsedniki panog, predhodno izvoljenim predstavnikom organizacijskih komitejev tekem Svetovnega pokala v Sloveniji v IO SZS.

9. Razno.

Vsi delegati razen zakonitih zastopnikov društev so pred sejo skupščine dolžni predložiti pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

Vsi delegati morajo biti v skladu s statutom redni člani SZS. Posamezni član lahko v tekoči smučarski sezoni v organih SZS, na skupščini ali zboru zastopa samo en klub oziroma društvo.

Gradivo za sejo skupščine bo objavljeno na spletni strani SZS najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine.

Prosimo vas, da zagotovite zanesljivo udeležbo vašega delegata.

Ljubljana, 8. 3. 2022

Predsednik SZS
Enzo Smrekar

GRADIVO

Vabilo (PDF)
Število glasov (PDF)
Pooblastilo (DOCX)
Navodila za parkiranje (PDF)

Deli novico